Mgr. Damián Hatrák, notársky koncipient

Narodil sa v roku 1996 v Trebišove. V rokoch 2006 až 2014 navštevoval Gymnázium Komenského 32 v Trebišove. Od roku 2014 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas svojho štúdia praxoval v advokátskej kancelárii a na notárskom úrade v Košiciach, kde získaval potrebné praktické skúsenosti v odbore právo. V roku 2019 úspešne absolvoval právnickú fakultu získaním titulu magister práv. Od septembra 2019 je zamestnaný u JUDr. Juraja Göbla, notára so sídlom v Košiciach, pričom ku dňu 07.10.2019 bol zapísaný do zoznamu notárskych koncipientov.