JUDr. Juraj Göbl, notár so sídlom v Košiciach

Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval v roku 2005 a na tej istej fakulte v roku 2007 obhájil aj rigoróznu prácu a bol mu udelený titul doktor práv. V rokoch 2005 až 2009 bol zaradený do štátnej služby na služobnom úrade Colný úrad Košice, kde pracoval na pozícii právnika. V rokoch 2009 až 2011 bol na Notárskej komore SR zapísaný ako notársky koncipient a po úspešnom vykonaní notárskej skúšky v roku 2011 aj ako notársky kandidát. Po menovaní Ministrom spravodlivosti SR od roku 2014 pôsobí ako notár so sídlom v Košiciach, v obvode Okresného súdu Košice – okolie. Od marca 2017 je členom Prezídia notárskej komory Slovenskej republiky, do ktorého bol opätovne zvolený aj v roku 2020 a v roku 2023. Od marca 2017 do júla 2018 bol predsedom Analytickej skupiny Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky. Od septembra 2012 do marca 2017 bol členom Legislatívnej skupiny Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky. Od apríla 2016 je členom redakčnej rady odborného notárskeho časopisu ARS NOTARIA, v ktorom mu bolo uverejnených viacero autorských príspevkov. V roku 2016 vo vydavateľstve C.H. Beck vyšiel komentár k Notárskemu poriadku, ktorého je spoluautorom.

Publikačná činnosť