JUDr. Katarína Juhászová, notársky kandidát

Narodila sa v roku 1990 v Prešove. V rokoch 2005 až 2009 navštevovala Gymnázium sv. Moniky v Prešove. Od roku 2009 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas svojho štúdia pracovala v advokátskej kancelárii v Košiciach, kde získavala potrebné praktické skúsenosti v odbore právo. V roku 2014 úspešne absolvovala právnickú fakultu získaním titulu magister práv. Od septembra 2014 je zamestnaná u JUDr. Juraja Göbla, notára so sídlom v Košiciach, pričom ku dňu 30.05.2019 bola zapísaná do zoznamu notárskych kandidátov. V roku 2015 vykonala rigoróznu skúšku a získala tak titul doktor práv.