Koľko stojí notár?

Za činnosť notára podľa notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára. Notár nie je štátnym zamestnancom.
Výšku odmeny za úkony notárskej činnosti stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

Výsledný notársky poplatok, ktorý klient u notára platí pozostáva zo samotnej odmeny a náhrady hotových výdavkov notára, ale taktiež z odmeny NK SR a odmeny a náhrady hotových výdavkov CIS, a zvyšuje sa o DPH, ktorej platcom je každý notár.
Z tohto dôvodu je vhodné sa informovať o poplatku za konkrétny úkon na notárskom úrade vopred.

Príklady najčastejších notárskych úkonov a poplatkov za ne:

  • osvedčenie pravosti 1 podpisu na 1 listine – 2,87 EUR (s DPH)
  • osvedčenie správnosti fotokópie listiny – 1,60 EUR (s DPH) za každú stranu osvedčeného textu listiny
  • vydanie výpisu z obchodného registra – 1,60 EUR (s DPH) za každú, aj začatú stranu výpisu

Pre detailnejšie informácie o sadzbách, prosím pozrite sadzobník.

UA-4631778-9