Kto je notár?

Notár je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Notára menuje a odvoláva Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zároveň vykonáva štátny dohľad nad činnosťou notárskej komory a notárov. Notár je verejným činiteľom a vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Čo robí notár?

Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a pri výkone svojej činnosti postupuje nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Notárske listiny sú verejnými listinami – listinami s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. V zmysle § 205 Civilného sporového poriadku verejné listiny deklarujú pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje, ak nie je dokázaný opak.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti. Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov v konaní o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo. Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe. Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania. Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť Vám vo Vašich životných situáciách.

Po predchádzajúcej dohode s klientom je možné vykonanie notárskeho úkonu mimo sídla notárskeho úradu, po pracovnom čase, prípadne aj v dňoch pracovného voľna.

I. Notárska činnosť je:

1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

 • zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpne, darovacie a zámenné zmluvy, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva)
 • zmluvy o zriadení a zrušení vecného bremena
 • dohody o zúžení a rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a o jeho vyporiadaní
 • vyhlásenia povinných osôb podľa § 45 Exekučného poriadku (exekučné tituly)
 • právne úkony v obchodných veciach (zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, rozhodnutia jediného spoločníka a jediného akcionára) jediného
 • závety a listiny o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov

2. osvedčovanie právne významných skutočností

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácii zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • o iných skutočnostiach

3. konanie vo veciach notárskych úschov

 • úschova závetu
 • úschova inej listiny, listinného cenného papiera
 • úschova peňazí
 • úschova hnuteľnej veci (ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku)

4. konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)
 • Notársky centrálny register dražieb (NCRdr)
 • Notársky centrálny register listín (NCRls)

5. činnosť osvedčujúcej osoby podľa osobitného predpisu.

II. Činnosť súdneho komisára na základe poverenia súdom

 • konanie o dedičstve
 • konanie o umorenie listiny
 • konanie vo veciach notárskych úschov

III. Poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • zastupovanie v katastrálnom konaní a v konaní o zápise do obchodného registra

Radi Vám dokážeme, že návšteva notára môže byť príjemná a ušetríme Vaše peniaze.

UA-4631778-9