Vitajte na stránke notárskeho úradu JUDr. Juraja Göbla,
notára so sídlom v Košiciach

Slušnosť, odbornosť a diskrétnosť

Šetríme váš čas a peniaze

  Oznámenie

  Žiadam všetkých klientov a návštevníkov notárskeho úradu, aby sa správali zodpovedne a ohľaduplne.

  V prípade, že sa u vás objavia príznaky vírusového ochorenia (napr. zvýšená teplota, kašeľ, kýchanie), zvážte prosím nutnosť a neodkladnosť návštevy notára.

  Snažíme sa chrániť seba, svoje rodiny a tiež vás.

  Ďakujem, že sa správate zodpovedne,

  JUDr. Juraj Göbl, notár

  Kto je notár?

  Notár je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

  Notára menuje a odvoláva Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zároveň vykonáva štátny dohľad nad činnosťou notárskej komory a notárov.

  Notár je verejným činiteľom a vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

  Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

  Čo robí notár?

  Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a pri výkone svojej činnosti postupuje nestranne a nezávisle. Notárske listiny sú verejnými listinami – listinami s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty.

  Notárskou činnosťou je

  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  • osvedčovanie právne významných skutočností
  • konanie vo veciach notárskych úschov
  • konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
  • činnosť osvedčujúcej osoby

  Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti.

  Koľko stojí notár?

  Za činnosť notára podľa notárskeho poriadku patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára. Notár nie je štátnym zamestnancom.

  Výšku odmeny za úkony notárskej činnosti stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

  Výsledný notársky poplatok, ktorý klient u notára platí, pozostáva zo samotnej odmeny a náhrady hotových výdavkov notára, ale taktiež z odmeny NK SR a odmeny a náhrady hotových výdavkov CIS, a zvyšuje sa o DPH, ktorej platcom je každý notár.

  Z tohto dôvodu je vhodné sa informovať o poplatku za konkrétny úkon na notárskom úrade vopred.

  Poplatky

  Príklady najčastejších notárskych úkonov a poplatkov za ne:

  • osvedčenie pravosti 1 podpisu na 1 listine – 5,28€ (s DPH)
  • osvedčenie pravosti 1 podpisu na 1 listine, ktorá sa má použiť v cudzine – 10,08€ (s DPH)
  • osvedčenie správnosti fotokópie listiny – 3,00€ (s DPH) za každú stranu osvedčeného textu listiny
  • osvedčenie správnosti fotokópie listiny, ktorá sa má použiť v cudzine – 6,00€ (s DPH) za každú stranu osvedčeného textu listiny.

  Pri platbe v hotovosti je výsledná suma zaokrúhlená na najbližších 5 eurocentov.

  Pre detailnejšie informácie o sadzbách, prosím pozrite sadzobník.

  Nájdete nás jednoducho

  Notársky úrad JUDr. Juraj Göbl

  Žižkova 13, 040 01, Košice
  055/381 33 29
  +421 918 477 261

  Pre našich klientov poskytujeme možnosť parkovania pred budovou zdarma

  ÚRADNÉ HODINY
  Pondelok08:00-16:00
  Utorok08:00-16:00
  Streda08:00-16:00
  Štvrtok08:00-16:00
  Piatok08:00-16:00

  Mimo úradných hodín poskytujeme služby v dohodnutom čase.

  UA-4631778-9